.youcenav { position: fixed; float: right; top: 170px; right: 0; z-index:999; } .youcenav ul li a { width: 67px; height: 57px; background: #bfbfbf; margin-bottom: 1px; padding-top: 10px; display: block; } .youcenav ul li img { margin: 0 auto; display: block; } .youcenav ul li p { font-size: 12px; color: #FFF; text-align: center; } .youcenav ul li a:hover { width: 67px; height: 57px; background: #d6171e; margin-bottom: 1px; padding-top: 10px; display: block; }
  • 股票简称: 安泰科技
  • 股票代码: 000969
 
精密工具

500万彩票网精密加工工具,针对不同工况不同的加工对象定向开发,加工精密刀具,齿轮等高精度要求材料

型号:制造商:北京安泰钢研超硬材料有限责任公司
联系人:张岩原产地:北京
邮箱:info@gangyan-diamond.com电话:13911026870
更多相关500万彩票网

精密加工工具,针对不同工况不同的加工对象定向开发,加工精密刀具,齿轮等高精度要求材料

%`ZN3K3362JAU0PV`P~DJIS.png

HMM@U~7{@_%]WLGR%@NM8B4.png

LJT(9X5{UK`JHIRJOMAG$NB.png